Odoo • Text and Image

Tase-ennuste

Tase-ennusteen tarkoituksena on saada jatkuva mahdollisimman luotettava näkemys yhtiön taseesta ja sen eri elementtien kehitysnäkymistä valitulla ajanjaksolla. Liikkeenjohdon näkökulmasta tärkeistä tunnuslukuja ovat ainakin maksuvalmius, omavaraisuusaste, velkaantumisaste ja eri kiertonopeudet (vaihto-omaisuus, myyntisaamiset ja ostovelat).

Valtaosa tase-ennusteesta syntyy automaattisesti:

  1. Käyttöomaisuuden osalta lasketaan poistot automaattisesti ja järjestelmää voidaan käyttää investointien ja niiden rahoituksen simulointiin.
  2. Vaihto-omaisuus ja erityisesti sen kokonaismäärä kertoo yhtiön varojen sitoutumisesta varastoon. Vaihto-omaisuuden määrä saattaa vaihdella sesongeittain voimakkaastikin ja sillä saattaa olla huomattava vaikutus taseen suuruuteen, käyttöpääoman määrään, jne. Revise EPM käyttää automaattisessa taselaskennassa matemaattisia malleja, jotka hyödyntävät historiatrendejä (kiertonopeus, kausivaihtelut, jne.).
  3. Myyntisaatavat ja ostovelat lasketaan automaattisesti toteutuneiden tai määriteltyjen kiertoaikojen perusteella.
  4. Kassavarat tulevat suoraan kassavirtaennusteelta.
  5. Taseen loppusumma kertoo yritykseen sitoutuneen kokonaispääoman määrän: varat (vastaavaa) ja oma- ja vieraspääoma (vastattavaa). Toimiala ja liiketoimintakonsepti vaikuttavat olennaisesti taseen suuruuteen. Isot, perinteiset, valmistusta harjoittavat yhtiöt ovat yleensä hyvin pääomavaltaisia. Laskettaessa yrityksen pääoman tuottoa, on toisena komponenttina yleensä pääoman kiertonopeus. Tämä saadaan laskettua, kun verrataan taseen loppusummaa yhtiön liikevaihtoon.
  6. Omavaraisuusaste kertoo yhtiön vakavaraisuudesta ja olemassa olevista tasereserveistä.
  7. Yhtiön rahoitus voidaan rakentaa monella vaihtoehtoisella tavalla: oma pääoma ja sen eri instrumentit (osakepääoma, hybridilaina, VVK, pääomalaina) ja vieraspääoma. Näiden simulointi ja vaikutus yhtiön omavaraisuuteen, kassavirtaan, maksuvalmiuteen, jne voidaan tehdä helposti  Revise EPM:n avulla. Lainarahoituksen suunnitteluun ja simulointiin on oma osionsa, joka laskee ja jaksottaa rahoituksen korot ja lyhennykset lainakohtaisesti vaikutusajalleen.
  8. Lomapalkka-, alv- ja muut vastaavat velat lasketaan automaattisesti.

 


Lue lisää muista ennusteista

Kassavirtaennuste


Kassavirtaennuste on yksi tärkeimpiä työkaluja yrityksen menestyksen ja kannattavuuden mittaamisessa. Kassavirtaennusteella saadaan hyvä näkemys yrityksen tulevasta rahavirrasta ja rahavarojen määrästä.  

Myyntiennuste


Revise EPM myyntiennustetyökalulla ennustetaan tulevaa myyntiä, myyntikatetta ja siitä syntyvää liikevaihtoa ja katetta. Myyntiennusteen avulla nähdään etukäteen myynnin trendit ja voidaan aloittaa tarvittavat toimenpiteet ajoissa.

Tulosennuste


Tulosennuste antaa näkymän yhtiön   tulevaan liikevaihtoon, kustannuksiin, katteisiin ja kannattavuuteen . Tähän liittyy olennaisena osana trendit liiketoiminta-alueittain ja kustannuspaikoittain. .