Visio johtamisen työvälineenä

22. toukokuuta 2017 kirjoittaja
Visio johtamisen työvälineenä
Jukka Saarikko

Visio on realistinen, motivoiva ja haluttava tulevaisuuden päämäärä. Sen tarkoituksena on innostaa toteuttamiseen osallistuvia asetetun tulevaisuudenkuvan saavuttamisessa. Hyvin laadittu visio on synkronissa yhtiön mission, arvojen ja laaditun/laadittavan strategian kanssa. Tässä kirjoituksessa keskitytään numeraaliseen visioon, jonka avulla saadaan rakennettua lyhyemmän aikataulun toimenpide- ja muutosohjelmat vision toteuttamiseksi.

Yksinkertainen tapa laatia numeraalinen visio on esittää useamman vuoden numerot rinnakkain, sekä historiasta, nykyisyydestä, että suunnitellusta tulevaisuudesta. Kun kaikki tämä tieto sisällytetään tiivistetysti yhteen tai kahteen taulukkoon, voidaan hyvin nähdä samassa kuvassa liiketoiminnan historialliset trendit ja suunniteltujen toimenpiteiden aiheuttamat muutokset kokonaiskannattavuuteen, eri tunnuslukuihin, taseeseen, jne. Tämä on myös oiva työväline johtamisen ja tiedon jakamisen kannalta. Yhdestä näkymästä voidaan kertoa koko yrityksen tarina ja tulevaisuuden suunnitelmat.

Esimerkki vision käytöstä

Tätä lähestymistapaa on helpointa käydä läpi konkreettisen esimerkin avulla. Esimerkkiyritys on toiminut myyntiyhtiönä omalla toimialallaan ja se on ollut historiallisesti erittäin kannattava. Haasteelliset ajat ovat alkaneet vuonna 2013 toteutetun yritysoston jälkeen.

Alla on taulukossa esitelty esimerkkiyrityksen tuloslaskelmahistoria, ennuste kuluvasta tilikaudesta ja yhtiön johdon laatima visio vuoteen 2020 asti.

Yhtiön liikevaihto on kasvanut vuonna 2014 voimakkaasti edellisen vuonna (2013) toteutuneen yritysoston jälkeen. Yritysoston tavoitteena oli liiketoiminnan kasvun nopeuttaminen ja tulevaan voimakkaaseen kasvuun tarvittavien resurssien hankinta. Suunnitellut synergiahyödyt (tehokkuutta kustannussäästöillä ja/tai volyymin lisäyksellä) ovat jääneet kuitenkin toteutumatta. Kiinteät kustannukset ovat nousseet erittäin korkealle tasolle ja liikevaihto on kasvanut vain vähän vuoden 2014 jälkeen.

Suhteellinen myyntikate (32,0 % vuonna 2014) on pienentynyt vuosina 2015 – 2016, mutta näyttäisi olevan edelleen ihan hyvällä, noin 30 % tasolla. Kannattavuusnäkökulmasta suurin haaste ovat siis liian korkeat, suhteelliset kiinteät kustannukset eli nykyisellä kustannustasolla tulisi liikevaihdon olla noin 21,5 M€, jotta yhtiö kykenisi tekemään tervettä operatiivista tulosta. Liiketoiminta on ollut yritysoston jälkeen vuosina 2014 – 2016 nettotuloksella mitattuna voimakkaasti tappiollista ja ennusteen mukaan myös vuoden 2017 nettotulos on tappiollinen.

Yhtiön johto on laatinut turnaround suunnitelman, jonka avulla tappiokierre on tarkoitus katkaista. Suunnitelman visualisoinnin apuvälineenä käytetään visiota vuosille 2018 – 2020 (yllä), jonka avulla kuvataan numeraalisesti toteutettavia muutoksia.

Tavoitteena on parantaa yhtiön suhteellista myyntikatetta vuosiin 2015 – 2017 verrattuna ja lisätä samalla maltillisesti volyymia. Yhtiön suhteelliset kiinteät kustannukset ovat nousseet vuosina 2014 – 2017 myyntikatteen tasolle ja ylikin vuonna 2015 ja 2016, jolloin yhtiö on tehnyt käyttökatteella mitaten tappiota. Yhtiö aikoo visionsa mukaisesti leikata kiinteitä kustannuksiaan voimakkaasti. Nämä toimenpiteet ovat tätä kirjoitettaessa jo menossa. Tämä yhdessä liikevaihdon ja myyntikatteen maltilliseen kasvun kanssa parantavat yhtiön käyttökatteen yli 1 M€:oon jo vuonna 2018. Yhtiön nettotulos on vuosina 2014 – 2017 ollut voimakkaasti negatiivinen. Visioidun turnaroudin toteutuessa yhtiön nettotulos (ja samalla operatiivinen kassavirta) kääntyy voimakkaasti positiiviseksi jo vuonna 2018.

Taseen osalta voidaan havaita, että yhtiön omavaraisuusaste on vuoden 2014 tappion jälkeen 37,8 %. Tätä voidaan pitää hyvänä tasona ja tilikauden tappion jälkeen tämä kertoo siitä, että yhtiön aiempi tuloshistoria on ollut positiivinen. Nyt voimakas tappiokierre vuosina 2014 – 2017 vie ennusteen mukaan yhtiön omavaraisuuden 13,8 %:iin vuonna 2017. Alle 15 % omavaraisuutta voidaan pitää heikkona. Aletaan olla siis tilanteessa, jossa nopeita ja voimakkaita toimenpiteitä tulee alkaa toteuttaa ja näin on yhtiössä jo tehtykin. Tehdyn suunnitelman mukaan yhtiön omavaraisuusaste paranee 36,5 %:iin jo vuonna 2018, osin osakkaiden tekemällä 600 T€:n pääomasijoituksella ja osin positiivisen nettotuloksen ansioista.

Yhtiön vaihto-omaisuusvarasto on liian suuri (varaston kiertonopeus on yli 80 päivää eli yli 4 kuukautta) ja sinne on sitoutunut runsaasti yhtiön kassavaroja. Yhtiön vaihto-omaisuusvarastoa pienennetään voimakkaasti ja samalla saadaan varaston kiertonopeus nostettua optimaaliselle  tasolle, joka tässä yrityksessä on noin 35 päivää tilikauden 2020 loppuun mennessä. Yhtiö on paikannut heikkoa maksuvalmiuttaan nostamalla lisää pankkilainoja, joita on ennusteen mukaan yhteensä 2,55 M€ vuoden 2017 päättyessä. Samaan aikaan ostovelkojen keskimääräinen kiertonopeus on noin 75 päivää, joka tarkoittaa sitä, että yhtiöllä on noin 1,5 M€ erääntyneitä ostovelkoja. Maksuvalmiushaasteet tavarantoimittajien kanssa ovat vieneet yhtiön johdon (ja erityisesti taloushallinnon) fokusta varsinaisen liiketoiminnan kehittämisestä vallitsevan kassakriisiin hoitoon. Samalla yhtiön ostoehdot ovat olleet normaalia heikommat ja tämä näkyy heikentyneenä myyntikatteena: vuonna 2014 myyntikate oli 32,0 % ja vuoden 2016 tilinpäätöksessä oli myyntikate 29,8 %.

Esimerkistä voidaan havaita, että numeraalinen visio kertoo historiatiedon ja nykyisyyden osalta asiat, jotka tulee operatiivisesti laittaa kuntoon. Tulevaisuuden visio kuvaa tarvittavia muutoksia ja näiden ajallisia tavoitteita.  

Yllä esitetystä muodostui karkealla tasolla seuraavan sisältöinen toimenpideohjelma:

Myyntikatteen normalisoinnilla tarkoitetaan toimenpideohjelmassa sitä, että yhtiö pyrkii palauttamaan myyntikatteen lähes aiemmin historiassa toteutuneelle tasolle. Tämä saadaan suunnitelman mukaan toteutettua, kun yhtiö saa maksuvalmiutensa normalisoitua ja saa tätä kautta paremmat ostoehdot, alemmat hinnat ja sitä kautta lisää kilpailukykyä ja parempaa myyntikatetta.

Varsinainen yksityiskohtainen toimenpideohjelma sisältää lyhyen aikavälin tavoitteet, vastuuhenkilöt ja aikataulut ja sen toteutumista seurataan säännöllisin väliraportein.

Yhteenveto

Numeraalinen visio on tärkeä johtamisen työväline. Sen avulla on helppo viestiä yrityksen tarina: historia, nykyisyys ja tulevaisuus. Siitä on yhdellä silmäyksellä nähtävissä liiketoiminnan trendi, muutokset ja tulevaisuuden tavoitetila. Uusi visio tarkoittaa muutosta yrityksen toiminnassa. Revise Oy on erikoistunut muutokseen. Ole yhteydessä, niin autamme kirkastamaan visiosi.