Odoo • Text and Image

Revise EPM - kattava budjetointityökalu yrityksesi tarpeisiin


Budjetointi on tärkeä osa yrityksen tavoitteiden asettamista ja liiketoimintasuunnitelmaa. Budjetti antaa yrityksen toiminnalle numeeriset suuntaviivat ainakin seuraavien 12 kuukauden ajaksi, joten se kannattaa suunnitella huolella ja siten, että budjetointi tukee yrityksen päätöksentekoa

Yrityksen budjetti muodostuu pääbudjetista sekä erikseen koostettavista osabudjeteista, jotka sisältävät budjetoinnin yksityiskohtaisemmat tiedot ja näin tarkentavat yrityksen pääbudjettia. Hyvä budjetointi perustuu yrityksen aiemman budjetin toteutumatietoihin ja ottaa huomioon liiketoiminnan tavoitteet.

Tulosbudjetti kertoo budjetin kannattavuudesta

Tulosbudjetti on osa yrityksen pääbudjettia ja sen tiedot kootaan osabudjeteista. Tulosbudjetti näyttää yrityksen tuottojen ja kustannusten erotuksen eli tuloksen ja näin kertoo, mikäli budjetointimalli on liiketoiminnan kannalta kannattava. Tuloksen täytyy olla yrityksen tavoitteet täyttävä; tavoitteena voi olla yrityksen toimiminen omavaraisesti tai esimerkiksi asetettujen kasvutavoitteiden täyttyminen. Mikäli tulos ei ole riittävä, osabudjetit täytyy tarkistaa ja tehdä tarvittavat muutokset halutun tuloksen saavuttamiseksi.

Rahoitusbudjetti näyttää rahavirtojen kehityksen

Rahoitusbudjetti muodostaa osan yrityksen pääbudjetista ja sitä voidaan kutsua myös kassabudjetiksi tai maksuvalmiusbudjetiksi. Rahoitusbudjetti kuvaa rahan riittävyyttä ja se laaditaan tulosbudjetin pohjalta. Rahoitusbudjetti on tarpeellinen, sillä yksistään pelkkä tulosbudjetti ei vielä kerro yrityksen maksuvalmiudesta ja rahavarojen kehityksestä. Rahavarojen kehitys takaa yrityksen kasvun, joten mikäli rahavirrat hiipuvat, myös yrityksen kasvu tyrehtyy.

Myyntibudjetti ja muut osabudjetit

Myyntibudjetissa asetetaan kuukausikohtaiset myyntitavoitteet, joiden summasta saadaan myyntitavoite koko kauden ajaksi laskemalla yhteen kuukausittaiset tavoitteet. Myyntibudjetin laatimiseen on useita tapoja, joista valitaan yritykselle sopivin. Perinteinen tapa on asettaa tuotteiden hinnat ja kertoa tuotteen kuukausittainen myyntimäärä sen myyntihinnalla. Muita menetelmiä laatia myyntibudjetti ovat esimerkiksi yrityksen kuukausittaisen asiakasmäärän sekä asiakkaan keskiostosten budjetointi ja niiden kertominen keskenään. Mikäli yrityksellä on vain muutama isompi asiakas, myyntibudjetti muodostetaan budjetoimalla kunkin asiakkaan kuukausittaiset myynnit ja laskemalla ne yhteen.

Muita osabudjetteja ovat esimerkiksi muuttuvien ja kiinteiden kustannusten budjetit sekä markkinointibudjetti. Budjetointi tulee suunnitella niin, että osabudjetit täydentävät toisiaan ja muodostavat järkevän kokonaisuuden.

Seuraa budjetin kehittymistä sitä mukaa kun se valmistuu

Revise EPM -budjetointityökalulla budjetointi voidaan jakaa osiin ja täyttää myynti, liikevaihto, palkat, muuttuvat kulut, kiinteät kulut ja investoinnit erikseen. Budjetin kukin osa-alue voidaan nimetä sen vastuuhenkilön täytettäväksi ja näin budjetin osat voidaan siis täyttää eri henkilöiden toimesta. Yrityksen pääkäyttäjä pääsee seuraamaan budjetoinnin kehittymistä reaaliaikaisesti. Budjettipohjaksi voidaan valita aiempi budjetti, esimerkiksi edellisen vuoden budjetin toteutumatiedot, ja lähteä koostamaan budjettia perustuen aiempaan toteumaan.

Tarkastelutaso voi joustavasti vaihdella syötön aikana vuosi- tai kuukausitasolla, tili- tai tiliryhmätasolla ja erilaiset prosenttimuutokset voidaan antaa samalla tasolla.

Useat budjettiversiot

Sovellus mahdollistaa eri budjettiversioiden tekemisen ja tallentamisen, joten budjetointiprosessin aikana voidaan vertailla eri toimintalinjausten vaikutusta lopulliseen budjettiin. Eri budjetti- ja ennusteversioita sekä toteutumatietoja voidaan käyttää pohjana tilikauden aikana tehtävissä ennusteissa. Vastaavasti tehtyä ennustetta voidaan käyttää pohjana uuden budjettiversion luomiselle.

Rullaava budjetointi

Nykypäivänä liiketoiminnan muutokset ovat nopeita, joten niihin on myös reagoitava mahdollisimman lyhyellä aikavälillä. Yhden budjettiversion laatiminen kerran vuodessa ei enää riitä, vaan onnistunut budjetointiprosessi vaatii jatkuvaa seurantaa ja rullaavaa budjetointia.

Rullaavassa budjetoinnissa edellisten 12 kuukauden budjetointijaksoa jatketaan aina yhdellä kuukaudella, jolloin yrityksessä on käytettävissä aina seuraavien 12 kuukauden budjetti eli rahallinen tavoite. Kuluneen budjettikuukauden toteuma on hyvä pohja lisäkuukauden budjetille ja se yksinkertaistaa seuraavien 12 kuukauden budjetin ylläpitoa. Rullaavasta budjetoinnista on suuri hyöty yrityksen johdolle suunniteltaessa toimintalinjauksia ja tehtäessä päätöksiä.

Rullaavan budjetoinnin toteuttaminen Revise EPM:llä on yksinkertaista, sillä voit käyttää suoraan kuluneen kuukauden toteutumatietoja pohjana lisäkuukauden budjetin laatimiselle.

 

Katso myös muut Revise EPM -sovelluksen toiminnot

Raportointi

Sovelluksen avulla saat tuotettua kaikki tarvitsemasi raportit toteumista, budjeteista sekä ennusteista ja tehtyä haluamasi vertailut.

Revise EPM sisältää standardimalliset raportointipaketit, joita voi täydentää omilla raporteilla ja graafeilla.

RAPORTOINTI REVISE EPM:LLÄ

 

Ennusteet

Revise EPM:n avulla toteutat helposti erilaisia ennusteita; tulosennusteen, myyntiennusteen ja tase-ennusteen. Sovellus sisältää myös 12 viikon rullaavan kassavirtaennusteen.

Oikein toteutetuilla ennusteilla saat selkeämmän kuvan yrityksen tulevaisuuden näkymistä.

REVISE EPM:N ENNUSTEET

Odoo • Text and Image
´